فرم شناسایی دانش بنیان


لطفا فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمائید تا توسط کمیسیون همایش بررسی گردد.

Loading
 • مشخصات عمومی

 • - -
 • گواهینامه های دانش بنیان / سایر گواهینامه ها

 • نام فایل
  اندازه
  پردازش
  وضعیت
  • - -
  • نام فایل
   اندازه
   پردازش
   وضعیت
   • - -
   • نام فایل
    اندازه
    پردازش
    وضعیت
    • - -
    • نام فایل
     اندازه
     پردازش
     وضعیت
     • - -
     • نام فایل
      اندازه
      پردازش
      وضعیت
      • - -
      • نام فایل
       اندازه
       پردازش
       وضعیت
       • * ارائه کپی برابر اصل گواهینامه ها الزامی است.

       • توانمندی / تجارب مرتبط با نیاز فناورانه:

       • نام فایل
        اندازه
        پردازش
        وضعیت
        • عناوین پروژه های انجام شده:

        • نام فایل
         اندازه
         پردازش
         وضعیت
         • نام فایل
          اندازه
          پردازش
          وضعیت
          • نام فایل
           اندازه
           پردازش
           وضعیت
           • نام فایل
            اندازه
            پردازش
            وضعیت
            • نام فایل
             اندازه
             پردازش
             وضعیت
             • نام فایل
              اندازه
              پردازش
              وضعیت
              • پذیرش شرایط دریافت و ارسال اطلاعات:

              • شرکت متعهد می شود با تائید این فرم، موارد ذیل را پذیرفته است:

                

               • ارسال اطلاعات و دریافت پروپوزال هیچ تعهدی از سمت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس یا شرکت های تابعه ایجاد نخواهد کرد.
               • شرکت خود را موظف به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات نیازهای فناورانه میداند.
               • تا زمان برگزاری رویداد پتروفن کلیه تعاملات و ارتباطات برای دریافت و ارسال اطلاعات از طریق دبیرخانه همایش صورت خواهد پذیرفت.