فرم شناسایی دانش بنیان

فرم شناسایی دانش بنیان


لطفا فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمائید تا توسط کمیسیون همایش بررسی گردد.

توجه: برای پر کردن فرم شناسایی دانش بنیان نیاز به ثبت نام در سایت نمی باشد.

Loading
 • مشخصات عمومی

 • - -
 • گواهینامه های دانش بنیان / سایر گواهینامه ها

 • Filename
  Size
  Process
  Status
  • - -
  • Filename
   Size
   Process
   Status
   • - -
   • Filename
    Size
    Process
    Status
    • - -
    • Filename
     Size
     Process
     Status
     • - -
     • Filename
      Size
      Process
      Status
      • - -
      • * ارائه کپی برابر اصل گواهینامه ها الزامی است.

      • توانمندی / تجارب مرتبط با نیاز فناورانه:

      • عناوین پروژه های انجام شده:

      • پذیرش شرایط دریافت و ارسال اطلاعات:

      • شرکت متعهد می شود با تائید این فرم، موارد ذیل را پذیرفته است:

        

       • ارسال اطلاعات و دریافت پروپوزال هیچ تعهدی از سمت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس یا شرکت های تابعه ایجاد نخواهد کرد.
       • شرکت خود را موظف به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات نیازهای فناورانه میداند.
       • تا زمان برگزاری رویداد پتروفن کلیه تعاملات و ارتباطات برای دریافت و ارسال اطلاعات از طریق دبیرخانه همایش صورت خواهد پذیرفت.