شماره: 3294
1402/04/16
استانداردهای بین‌المللی در جایــــزه نوآوری همایش پتروفن
استانداردهای بین‌المللی در جایــــزه نوآوری همایش پتروفن

در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود....

در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود. در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود.در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود. در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود.در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود. در همایش پتروفن، جایزه نوآوری صنعت پتروشیمی به منظور ایجاد همافزایی بین متخصصان و صاحبنظران این صنعت برگزار می‌شود.

حق انتشار محفوظ است ©