شماره: 3296
1402/04/20
برگزاری همـــایش پتروفـــن برای توسعـــه پایدار فنـــاورانه در صنعت پتروشیمی
برگزاری همـــایش پتروفـــن برای توسعـــه پایدار فنـــاورانه در صنعت پتروشیمی

همایش پتروفن، یک رویداد بزرگ در صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود که با هدف تعمیق نوآوری و فناوری در این صنعت می‌باشد. این همایش به منظور توسعه پایدار فناورانه و نوآورانه در صنعت پتروشیمی با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانشبنیان و ارزیابی نتایج نوآوری شرکت‌های پتروشیمی برگزار می‌شود

همایش پتروفن، یک رویداد بزرگ در صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود که با هدف تعمیق نوآوری و فناوری در این صنعت می‌باشد. این همایش به منظور توسعه پایدار فناورانه و نوآورانه در صنعت پتروشیمی با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانشبنیان و ارزیابی نتایج نوآوری شرکت‌های پتروشیمی برگزار می‌شود همایش پتروفن، یک رویداد بزرگ در صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود که با هدف تعمیق نوآوری و فناوری در این صنعت می‌باشد. این همایش به منظور توسعه پایدار فناورانه و نوآورانه در صنعت پتروشیمی با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانشبنیان و ارزیابی نتایج نوآوری شرکت‌های پتروشیمی برگزار می‌شود

همایش پتروفن، یک رویداد بزرگ در صنعت پتروشیمی برگزار می‌شود که با هدف تعمیق نوآوری و فناوری در این صنعت می‌باشد. این همایش به منظور توسعه پایدار فناورانه و نوآورانه در صنعت پتروشیمی با استفاده از توانمندی شرکت‌های دانشبنیان و ارزیابی نتایج نوآوری شرکت‌های پتروشیمی برگزار می‌شود

حق انتشار محفوظ است ©